ගෝමේද

රු8,500

Colour : vivid orange
Weight: 1.40
Dimension: 7.2 x 6 x 4.4 mm
Shape: Oval
Clarity: Slightly
Variety: Hessonite
Species: Glossularite Garnet
Origin: Sri Lanka 🇱🇰
Treatment : Unheated / Natural
Type: Loose faceted stone

 

Description

Colour : vivid orange
Weight: 1.40
Dimension: 7.2 x 6 x 4.4 mm
Shape: Oval
Clarity: Slightly
Variety: Hessonite
Species: Glossularite Garnet
Origin: Sri Lanka 🇱🇰
Treatment : Unheated / Natural
Type: Loose faceted stone

 

ගෝමේද මැණික්

 

 Whats app මගින් අපව සම්බන්ධකරගන්න, පහත නිරූපකය ඔබන්න

විකිණීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ස්වභාවික මැණික් පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Whats App/ Viber/ Line/ We Chat මගින් හෝ දුරකථන ඇමතුම් මගින් අපව සම්බන්ධ කරගත හැක.

මිලදී ගන්නා මැණික් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට Delivery පහසුකම් නොමිලයේ ලබාදීමට හැකි අතර වෙනත් රටවලට අපනයනය කිරීමේ දී අපනයන ගාස්තු අය කෙරේ.

වෙබ් අඩවිය තුල ඉදිරිපත් කර ඇති ස්වභාවික මැණික් පිළිගත් රත්න විද්‍යා පරීක්ෂණ ආයතනයක් මගින් පරීක්ෂා කොට රත්න විද්‍යා සහතික පත්‍රය සමඟ ද ලබා ගත හැක.

ආයතන,

CSL Coloured Stone Laboratory
( Gemological Institute of America “GIA” Alumina Association Member )

NGJA – Sri Lanka National Gem And Jewelry Authority

TGL – Tourmaline Lanka Gem Laboratory
( Gemological Institute of America “GIA” Alumina Association Member ) ( Gem-A )

GIC – Gemological Institute of Colombo
( FGA UK/ DGA UK/ MGA SL/ BBA UK/ MBA UK )

EG LAB – Emteem Gem Laboratory
( FGA London )

GGTL – Global Gem Testing Laboratory
( Gemological Institute of America “GIA” Alumina Association Member/ Gem-A )

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගෝමේද”

Your email address will not be published. Required fields are marked *